Ponds & Pools BV, David Desmet, Claerhoutdreef 1, 8740 Pittem
Rekeningnummer ING BE43363217702901

Tel.: +32 485 45 75 69 - e-mail: info@pondsandpools.be -

website: www.pondsandpools.be

PONDS & POOLS BV
BTW 0788 503 588
Claerhoutdreef 1
8740 Pittem
WWW.PONDSANDPOOLS.BE
+32 485 45 75 69
info@pondsandpools.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Geldigheidsduur van de offertes
Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

Artikel 2 - Betaling
Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in 3 schijven, naarmate de werken vorderen. Bij aanvang van de werken wordt een voorschot betaald van 30%. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 30 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren met als tarief 8,5% per jaar, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.

Artikel 3 - Prijsherziening
Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20) "P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag. "S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. "I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. De opdrachtgever zorgt ervoor dat het terrein bereik- en berijdbaar is tot de plaats waar de goederen gelost moeten worden. Na het lossen zijn de goederen ten laste van de klant voor alle risico’s (bvb. brand, diefstal, overstroming,…). De opdrachtgever zal Ponds&Pools vergoeden voor alle verplaatsingskosten en aanvullende werkuren ten gevolge van niet bereikbare terreinen.

Artikel 5 - Wijzigingen en meerwerken
Alle door de klant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor vergen het voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

Artikel 6 - Veiligheidscoördinatie
Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.

Artikel 7 - Werkdagen en uitvoeringstermijn
Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkweken vastgelegd. Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken. De montagetermijn bedraagt +/-4 werkweken afhankelijk van het project en weersomstandigheden. De vooropgestelde startdatum wordt zoveel als mogelijk nagestreefd maar deze is indicatief en kan door omstandigheden afwijken.

Artikel 8 - Verbreking
Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel 9 - Oplevering(en)
Zodra de werken beëindigd zijn, dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen. Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voornoemde periode van 15 dagen. De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. De werken die in staat van oplevering zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft. De definitieve oplevering gebeurt 1 maand na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.

Artikel 10 - Lichte verborgen gebreken
Gedurende een periode van twee jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Artikel 11 – Vergunningen en aanvragen
De aanvraag van eventuele nodige vergunningen (bouwvergunning, grondverzet, bronbemaling, …) zijn ten laste van de opdrachtgever. Ponds&Pools draagt daarin geen verantwoordelijkheid bij eventuele problemen tijdens of na de uitvoer.
Aanvraag en kosten voor parkeerverbod is ten laste van de bouwheer.
De opdrachtgever of bouwheer vraagt bij de verschillende instanties alle plannen aan i.v.m de aanwezige nutsleidingen (zowel bovengronds als ondergronds). Deze plannen moeten voor aanvang van de werken overhandigd worden. Indien er geen plannen ter beschikking gesteld worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan nutsleidingen. Wij zijn tevens niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan onzichtbare, verkeerd of niet aangeduide inrichtingen en leidingen van welke aard ook.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade. Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending ervan.

Artikel 13 – Geschillen
Alle klachten betreffende de oplevering en/of facturatie moeten ons, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk ter kennis gebracht worden.
Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.
Alvorens naar de rechtbank te stappen, kan elk technisch geschil over werken die werden uitgevoerd voor rekening van een particulier voor privédoeleinden, op verzoek van één van de betrokken bouwpartners, voor de Verzoeningscommissie Bouw aanhangig worden gemaakt. Haar adres: Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. Alle inlichtingen over de Commissie en het procedurereglement kunnen worden verkregen op de site van de Verzoeningscommissie, op het volgende adres: http://www.bouwverzoening.be